Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele můžete stáhnout jako pdf dokument zde.

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

pro uzavírání smluv o dodání zamykatelných stojanů na jízdní kola VELOCK a dalších výrobků a služeb z nabídky společnosti

TANO TECHNIK, spol. s r.o
se sídlem na adrese Stiborova 611/30, 779 00  Olomouc
IČ 49452983, DIČ CZ49452983
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 45638
telefon 582 333 292, e-mail velock@velock.cz

dále uváděné jako „prodávající“

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese www.velock.cz a nebo za pomoci jiných prostředků komunikace na dálku.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem jsou upravena samostatným dokumentem, všeobecnými obchodními podmínkami pro podnikatele.

Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a předpisy souvisejícími.

Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách www.velock.cz a v sídle prodávajícího.

Kupní smlouva

Předmětem kupní smlouvy je dodání výrobků, nabízených prodávajícím. Seznam výrobků s jejich charakteristikou je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího a to včetně cen jednotlivých výrobků. Ceny označené „s DPH“, nebo „včetně DPH“ jsou konečné, včetně daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu zveřejnění, nebo po dobu u nich uvedenou.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Na webových stránkách prodávajícího a v těchto všeobecných obchodních podmínkách jsou také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto náklady, pokud není uvedeno jinak, nejsou zahrnuty do cen jednotlivých výrobků.

Objednávku podle těchto všeobecných obchodních podmínek může kupující učinit prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu, nebo zasláním e-mailu, nebo poštou. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, poštovné) si hradí kupující sám.

Ve webovém rozhraní internetového obchodu jsou jednotlivé kroky vedoucí k vytvoření a odeslání objednávky patrné z procesu objednávání. Před odesláním objednávky v prostředí Webového rozhraní je Kupujícímu umožněna kontrola a opravy jednotlivých údajů, včetně změny počtu a druhu objednávaného zboží.

Obsahem objednávky musí být určení druhu, provedení a množství objednávaných výrobku. To je ve webovém rozhraní jednoduše možné vkládáním vybraného zboží do nákupního košíku. V objednávce e-mailem je zboží určeno jeho názvem a kódem.

Dále v objednávce musí být uvedeny údaje umožňující identifikaci kupujícího, místo dodání, telefonní a e-mailové spojení.  S těmito údaji prodávající nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (viz. odíl. bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů níže). V objednávce kupující uvede i požadovaný způsob dodání a úhrady kupní ceny.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím a doručením přijetí objednávky Prodávajícím. Při nákupu v e-Shopu dojde k odeslání objednávky stisknutím tlačítka s textem „Potvrzuji objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek a že s nimi souhlasí. Prodávající zašle kupujícímu aktuální znění všeobecných obchodních podmínek jako přílohu e-Mailu s potvrzením přijetí objednávky.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy v případě, že objednané množství výrobku bude vyšší než obvyklé a v případě, kdy výrobky, které jsou nabízeny jako příslušenství stojanů na kola, nebo přístřešků, nebudou objednány za tímto účelem. Oznámení o odstoupení od smlouvy zašle prodávající kupujícímu na e-Mail uvedený v objednávce nejpozději do 5-ti pracovních dnů od vzniku kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy kupujícím

Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (§1820 Občanský zákoník) má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží (§1829 odst. 1 Občanský zákoník). Uplatní-li spotřebitel toto právo, má prodávající nárok pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (především se jedná o náklady na přepravu zboží zpět k prodávajícímu, pokud tuto přepravu nezajišťuje a nehradí přímo kupující) . Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (§1837 odst. d Občanský zákoník).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím odesláno do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající není povinen vrátit plnění do doby, než mu kupující předá zboží, kterého se odstoupení týká, nebo než prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude nekompletní, poškozené či opotřebené měrou, která neodpovídá běžnému použití, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. To se týká především, avšak ne výhradně, poškození zboží při zpětné přepravě, pokud je kupující dostatečně proti poškození nezajistil. Nárok na úhradu vzniklé škody a skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Důvodem pro odstoupení prodávajícího od smlouvy je například nedostupnost objednaného zboží u jeho dodavatelů. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Platba

Úhradu kupní ceny (cena zboží spolu s případnými náklady na dodání zboží dle kupní smlouvy) může kupující provést následujícími způsoby.

Hotově

V hotovosti v místě odběru zboží od prodávajícího.

Dobírka

V hotovosti na dobírku. Platbu při doručení zboží přebírá dopravce. Při tomto způsobu platby kupující platí tzv. dobírečné, viz doprava.

Platba předem

Platba předem bankovním převodem.  Kupující platí kupní cenu po uzavření kupní smlouvy, před dodáním zboží. K tomu obdrží od prodávajícího e-mailem zprávu s údaji pro platbu. Platbu kupující provede v termínu do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy.  Při platbě uvede variabilní symbol, který obdrží ve zprávě, od prodávajícího. Pokud nebude platba provedena v této lhůtě, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

Na fakturu

Platba bankovním převodem po dodání. Kupující platí kupní cenu po dodání zboží na základě faktury, kterou obdrží spolu se zbožím. Tento způsob platby je možný pouze po předchozí domluvě s prodávajícím. Pokud kupující vybere tento způsob úhrady bez předchozí domluvy, např. v e-Shopu, může jej prodávající i dodatečně odmítnout. Platbu provede kupující ve lhůtě čtrnácti dnů od obdržení zboží. Při platbě uvede plátce variabilní symbol, kterým je číslo faktury.

Úhrada kupní ceny je přijímána v českých korunách. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající vždy kupujícímu vystaví daňový doklad k přijaté platbě.  Zboží zůstává až do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího jeho převzetím.

Doprava

Informace o ceně dopravy jsou uvedeny níže u každého způsobu dopravy. Při nákupu přes e-Shop se cena dopravy zobrazí v souhrnu košíku po zadání dodací adresy a výběru druhu dopravy. 

Osobní odběr

Osobní odběr na adrese skladu prodávajícího v Olomouci. Termín je nutné předem dohodnout. Tento způsob převzetí není spojen s žádným poplatkem.

TOPTRANS

Přepravní službou TOPTRANS. Dodání se provádí podle aktuálně platných podmínek firmy TOPTRANS EU, a.s., uvedených v ceníku na webové adrese www.toptrans.cz.  Dodání se provede na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Místo dodání může být na území ČR a SR.

Přepravné se určuje na základě přepravní vzdálenosti a hmotnosti zásilky. Ceník TOPTRANS platný ke dni zveřejnění těchto všeobecných obchodních podmínek, spolu s tabulkou přepravních vzdáleností pro ČR a tabulkou hmotností stojanů je uveden v  dokumentu „Cena dopravy“ na www.velock.cz.

Dobírečné, dle platného ceníku TOPTRANS je při dodání v ČR 61 Kč s DPH, při dodání na Slovensko 121 Kč s DPH.

Česká pošta

Zboží do celkové hmotnosti 20 kg, nebo délky do 150 cm (s výjimkou stojanů CITY a Block) dodáváme v ČR i prostřednictvím České pošty. Ceník poštovného je uveden v příloze těchto všeobecných obchodních podmínek.

Dobírečné při dodání Českou poštou je 57 Kč s DPH.

Auto prodávajícího

V případě dodání spolu s montáží doveze prodávající zboží vlastním autem. Cena dopravy je pak 12 Kč/km, včetně DPH. Je nutné počítat vzdálenost z Olomouce ke kupujícímu i zpět.

Prodávající může zboží dodat i jiným způsobem, než jaký vybral kupující. V takovém případě však cena za dodání nesmí být vyšší než u dodání, které vybral kupující a zároveň náhradní způsob nesmí kupujícího zatěžovat více než jím vybraný.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je u výrobků, které má prodávající skladem od tří do deseti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. U výrobků, které skladem nejsou  je dodací lhůta od dvou do deseti týdnů od uzavření smlouvy. O termínu dodání podá prodávající kupujícímu zprávu bez zbytečného prodlení po uzavření kupní smlouvy.

Vadné plnění a záruka za jakost

Řídí se ustanoveními zák. č. 89/2012 sb., par. 2099 a následující a zák. č. 634/1992 sb., par. 13.

Záruční doba na dodávané výrobky je 24 měsíců od dodání, není-li v kupní smlouvě uvedena doba delší.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu:
- že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
- že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
- že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Má-li věc vadu již při převzetí, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li výměna  možná, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Je-li vadné plnění nepodstatným  porušením smlouvy má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající  vadu odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Je-li vadné plnění  podstatným porušením smlouvy má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vady, která není podstatným porušením smlouvy.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Kupující má povinnost oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy, popřípadě může pozbýt právo na uplatnění nároku z vady.

Je-li zboží (zásilka) zjevně poškozené, nebo nekompletní již při doručení, je nutné, aby o tom kupující neprodleně sepsal zápis s dopravcem a informoval prodávajícího.

Reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v záruční době. Toto právo nelze uplatnit na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nebo na vadu způsobenou nepřiměřeným vnějším vlivem (poškození motorovým vozidlem, chemicky, nebo mechanicky agresivním prostředím apod.).

Kupující může uplatnit právo z vady osobně v sídle prodávajícího, nebo písemně, (dopisem, nebo e-Mailem), na adresu prodávajícího. V oznámení uvede svoje kontaktní údaje, specifikaci výrobku s datem jeho zakoupení, popis vady a návrh na způsob řešení reklamace.

Prodávající písemně potvrdí kupujícímu přijetí reklamace s údaji o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po dohodě s prodávajícím může kupující vadné výrobky zaslat na reklamaci přepravní službou. Zásilku dostatečně zajistí tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození při přepravě. V takovém případě má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost.

Bezpečnost a ochrana informací

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Prodávající je zaregistrován jako zpracovatel osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů s registračním číslem 00056150.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Kupující mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (Magistrát města Olomouce -Odbor živnostenský, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc)

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 9. 9. 2015 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele  včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle prodávajícího, nebo elektronicky na http://www.velock.cz/cs/content/3-obchodni-podminky.

 

Přílohy

Ceník přepravy Českou poštou

 

hmotnost zásilky do

0,5 kg

1 kg

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

cena Kč bez DPH

54,-

60,-

110,-

120,-

140,-

155,-

175,-

cena Kč s 21% DPH

65,-

73,-

133,-

145,-

169,-

188,-

212,-